18.2.2013

Společnost KJT vyhlašuje veřejnou soutěž

Společnost Karlovarské právnické dny vyhlašuje veřejnou soutěž dle ust. § 847 a násl. ObčZ o nejlepší příspěvek na téma: "Specifika práva stavby k podzemním stavbám ve světle nového občanského zákoníku" (více inforamcí o soutěži viz. http://www.kjt.cz/cs/2013/soutez.php)

XXX. Karlovarské právnické dny