O společnosti - Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z.s.

Společnost Karlovarské právnické dny (Karlsbader Juristentage) působí v ČR od roku 1991, původně jako organizační složka stejnojmenné mezinárodní společnosti se sídlem v SRN. Od roku 2004 se transformovala v souvislosti se vstupem ČR a SR do EU na mezinárodní společnost se sídlem v ČR.

Sídlo společnosti: Praha 1, Národní 21
Tel.: (+420) 602 349 069
E-mail:
DIČ: CZ26670020
IČO: 26670020
bank. spojení : Komerční banka č. ú. 1142546011/0100
společnost a její statut je registrován Ministerstvem vnitra ČR, pod č.j. VS-4460/SDR/1-2004 ze dne 2.7.2004 (viz příloha)

Společnost byla založena pro vzájemné poznávání a bližší chápání právních systémů sousedících zemí, vycházejících sice z obdobné tradice a historických kořenů, na straně České a Slovenské však zasazena deformacemi direktivních zásahů a státního plánování do rovného postavení smluvních stran.

V rámci své činnosti společnost uspořádala řadu seminářů a podílela se spolueditorské činnosti, zejména však pravidelně pořádá od roku 1991 v Karlových Varech odborné právnické konference, které jsou zejména příležitostí pro setkávání se a diskuze právníků různých profesí ze Slovenska, Rakouska, Německa a Čech. (Historie).

Představenstvo tvoří:

Odborná stránka je založena na neformální spolupráci s řadou předních právníků ze všech těchto zemí, které tvoří „Programové grémium“.

Činnost členů představenstva je dobrovolná a žádný z členů představenstva ani Programového grémia nepobírá za svojí činnost od společnosti žádné odměny ani náhrady za vynaložený čas.

Společnost uděluje za původní autorské právnické dílo, které má i za významný tvůrčí přínos, ocenění Autorskou cenu. Tato cena byla již udělena řadě autorů významných děl (přehled autorů). Autorská cena je udělována na návrhy (nominace) od význačných osobností právnického života ČR a SR (Nominátoři.)Jejich počet se z 99 v současné době zvyšuje na 199. Jimi zaslané nominace na udělení této ceny poté prověří porota a není-li porotou shledán žádný zvláště významný důvod, porota se neodchýlí od výsledku hodnocení dle obdržených nominací. Právo a závazek navrhovat (nominovat) je čestnou a bezúplatnou záležitostí a nominátoři se řídí pouze svým nejlepším odborným vědomím. Návrhy na jmenování nominátorů podávají zejména právnické instituce, nejčastěji nakladatelství a redakce, a to z řad významných právních teoretiků působících na právnických fakultách, tak i odborníků z praxe – justice i advokacie, a z těchto poté jmenuje představenstvo společnosti na základě doporučení Programového grémia.

Společnost dále oceňuje „Prestižní cenou“ nejlepší právnické časopisy, a to podle výsledku ankety mezi odbornou právnickou veřejností a na základě posouzení z řad právnické veřejnosti je udělováno i ocenění "Pocta judikátu".