Ocenění udělená v roce 2022:

Autorská cena

ČR
1. místo
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.). Komentář - 2. vydání
Autoři: Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv
Wolters Kluwer ČR, a.s.

2. místo
Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář
Autoři: Filip Melzer Petr Tégl, a kol.
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

3. místo
Trestní zákoník. Komentář
Autoři: Filip Ščerba a kol.
Wolters Kluwer ČR, a.s.

4. místo
Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního
Autoři: Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pocta judikátu

1. místo: Pl. ÚS 5/19 ze dne 1. 10. 2019
2. místo: 15 Tdo 110/2021 ze dne 16. 3. 2021
3. místo: 31 ICdo 36/2020 ze dne 10. 6. 2020

Prestižní cena

1. místo: Bulletin advokacie/Advokátní deník (Česká advokátní komora)
2. místo: Právní rozhledy (C. H. Beck, s. r. o.)
3. místo: Právník (Ústav státu a práva AV ČR)

XXIX. Karlovarské právnické dny