Autorská cena

Autorskou cenu za nejhodnotnější původní právnickou publikaci vydanou v České republice uděluje společnost Karlovarské právnické dny - Společnost německých, českých, slovenských a rakouských právníků.

Autorskou cenu v roce 2017 za dílo vydané v roce 2016 obdržel
Števček, Ficová, Baricová,Mesiarkinová, Bajánková,Tomašovič. a kol.
Civilný sporový poriadok. Komentár, C. H. Beck

Porota

JUDr. Vladimír Zoufalý (tajemník)
Doc. JUDr. Ivana Štenglová (předsedkyně)
JUDr. František Púry, Ph.D. (předseda)
JUDr. Hana Rýdlová
JUDr. Pavel Blanický
JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač , Ph.D., LL.M.
JUDr. Jan Tuláček
Mgr. Kamil Blažek
JUDr. Juraj Szabó

V minulosti obdrželi Autorskou cenu

VIII. Karlovarské právnické dny 11. – 13.června 1998
Prof JUDr. Jan Dědič
Komentář k obchodnímu zákoníku, Prospektrum 1997

IX. Karlovarské právnické dny 3. – 5.června 1999
JUDr. Jindřiška Munková, Velká kniha smluvních vzorů
2. rozšířené vydání, C.H.Beck 1997

X. Karlovarské právnické dny 15. – 17.června 2000
Hendrych a kol., Právnický slovník C.H.Beck

XI. Karlovarské právnické dny 7. – 9.června 2001
Bureš, Drápal: Občanský soudní řád, 5 vyd., C.H.Beck

XII. Karlovarské právnické dny 20. – 22.června 2002
Prof. JUDr. Irena Pelikánová
Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde Praha

XIII. Karlovarské právnické dny 12. – 14.června 2003
Prof. Knappová a spol.
Občanské právo hmotné. ASPI

XIV. Karlovarské právnické dny 10. – 12.června 2004
JUDr. Milan Holub a kolektiv
Občanský zákoník - komentář, 1. a 2. svazek, 2. vydání, Linde Praha, a.s.

XV. Karlovarské právnické dny 9. – 11. června 2005
Švestka, Jehlička, Pavlík, Plecitý, Knap
Ochrana osobnosti podle občanského práva, Linde Praha

XVI. Karlovarské právnické dny 7. – 9.června 2007
Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.,
Filosofie práva, Nakladatelství Aleš Čeněk

Autorská cena

Plastika jako cena v roce 2017

Statut
Autorské ceny

společnosti
Karlovarské právnické dny
za nejhodnotnější původní právnickou publikaci
vydanou v České republice
vydanou v Slovenské republice

 1. Společnost Karlovarské právnické dny, dále jen Společnost, udílí od roku 1998 (cena byla poprvé udělena za rok 1997) Autorskou cenu Karlovarských právnických dnů za nejhodnotnější původní právnickou publikaci vydanou v uplynulém roce v České republice a Slovenské republice, která je tvůrčím přínosem pro právní teorii a praxi. Publikací se rozumí kniha, nikoliv sborník či časopisecký příspěvek, vydaná a dostupná v ČR, resp. v SR.R.ove.icese připouští i její vydání v Slove.
 2. Společnost uděluje Autorskou cenu dílům pro možnost hodnocení vydaným v období vždy mezi konáním Konferencí Karlovarské právnické dny, tj. zpravidla za 1, maximálně 2 roky. Hodnotit lze tak vždy právnická díla vydaná vždy od počátku roku, ve kterém byla udělena předchozí cena, až do konce roku, za který se cena uděluje. Pro možnost ocenit díla vydaná těsně před koncem dříve hodnoceného období může porota příslušné dílo zahrnout mezi díla k hodnocení i v následujícím období.
 3. Sestává-li navržené dílo z více jednotlivých dílů, hodnotí se dílo přednostně jako celek, tedy až po vydání posledního dílu celého souboru. Porota může připustit konkrétně i jednotlivé díly komentářů či monografií, jde-li o natolik samostatné dílo. Původní dílo v druhých a dalších vydáních, je-li podstatně rozšířené či aktualizované může být i v těchto následujících vydáních samostatně nominováno a hodnoceno, posoudí-li porota jeho přepracování jako podstatné.
 4. K nominaci díla na Autorskou cenu je každoročně vyzváno 299 českých a slovenských významných osobností z oblasti právní teorie i praxe (nominátoři). Tyto vybírá Společnost na doporučení Programového grémia společnosti, právnických fakult, redakcí časopisů a nakladatelství, jakož i jiných právnických institucí. Ve výběru nominátorů se zohlední rovnoměrné zastoupení odborníků z různých právních oblastí.
 5. Společností vybraní nominátoři obdrží výzvu Společnosti k nominování písemně a Společnost současně zveřejní seznam jí vyzvaných nominátorů na svých webových stránkách. Právo nominovat dílo k ocenění je čestné a bezúplatné a je vázáno na osobní přesvědčení nominátora o kvalitě a tvůrčím přínosu jím navrhovaných monografií pro právní teorii a praxi. Při nominaci jsou povinni se řídit pouze svým nejlepším vědomím a svědomím a statutem ceny. Právo navrhovat zaniká, pokud není vykonáváno déle než jedno období.
 6. Společnost obešle nakladatelství vydávající v ČR a SR odbornou právnickou literaturu s žádostí o přehledy děl vydaných v hodnoceném období tak, aby bylo možné zjistit, zda datum vydání díla spadá do hodnoceného období. Společnost může přehledy vydaných děl předat nominátorům, ti však nejsou tímto vázáni a mohou navrhovat i díla neuvedená v těchto přehledech. Nepředpokládá se úplná znalost nominátorů všech v hodnoceném období vydaných děl a možnost tak i jejich úplného porovnávání navzájem jednotlivými nominátory.
 7. Návrhy na udělení ocenění konkrétnímu dílu předkládají nominátoři na formuláři vydaném Společností (nominační lístek), a to vždy maximálně na 3 díla s uvedením pořadí jejich hodnocení, tj. na první či druhé, resp. třetí umístění. Z nominací musí být patrné, kdo ji předkládá, jaká díla a v jakém pořadí navrhuje k udělení „Autorské ceny“. Nominace není zapotřebí zdůvodňovat
 8. Vyplněné nominační lístky je třeba doručit nejpozději do momentu zasedání poroty, s vlastnoručním podpisem nominátora v uzavřených obálkách označených „Autorská cena a jménem nominátora“ na adresu společnosti Karlovarské právnické dny nebo zaslat z e-mailové adresy nominátora známé Společnosti z ostatní korespondence na e-adresu acena@post.cz. Společnost zajistí důvěrnost o tom, kdo a jaké dílo navrhoval k ocenění, nominační lístky je povinna uchovávat po dobu dvou let.
 9. Porota je odborný orgán, který odpovídá za řádný průběh zjištění výsledků návrhů a za soulad oceňovaného díla se Statutem ceny. Porota se skládá z devíti členů - významných osobností v oblasti práva, které přijmou nabídku společnosti na členství v Porotě. Členství v Porotě je čestnou bezplatnou funkcí. Členové Poroty jsou před oficiálním vyhlášením výsledků ceny vázáni mlčenlivostí.
 10. Porota je příslušná i pro rozhodování o udílení ceny společnosti Pocta judikátu, přičemž postupuje dle statutu této ceny.
 11. Otevření obálek s nominacemi či vyzvednutí z elektronické databáze se děje za účasti alespoň 3 členů Poroty, která sečte body udělených v obdržených nominacích. Následně prověří u monografií, které se umístí na prvních třech místech soulad data vydání s hodnoceným obdobím. Porota dále prověří, zda vítězné dílo odpovídá kritériím dle tohoto Statutu.
 12. Pokud nejsou žádné námitky členů, Porota potvrdí udělení Autorské ceny (pro ČR, SR, případně pro ČR a SR společně) dílu, které obdrželo nejvyšší počet bodů v součtu všech nominací a tento výsledek stvrdí předseda Poroty a zapisovatel svým podpisem a uloží se v zapečetěné obálce u Společnosti.
 13. V případě závažných námitek k nesouladu vítězného díla dle nominací se statutem ceny se Porota nadpoloviční většinou přítomných členů může od výsledku nominací odchýlit, za předpokladu, že řádně zdůvodní své stanovisko. V takovém případě je cena udělena rozhodnutím Poroty dílu, které získá další nejvyšší počet bodů v součtu všech nominací. Proti rozhodnutí Poroty nelze uplatnit žádné námitky, avšak Porota je povinna v případě námitek zdůvodnit, proč se odchýlila od výsledku daného součtem všech nominací. S uvedením jmen členů Poroty, kteří pro toto rozhodnutí hlasovali a s uvedením stanovisek těch členů Poroty, kteří s tímto rozhodnutím nesouhlasili. Právo na zveřejnění takovéhoto rozhodnutí Poroty má autor či nakladatelství díla, kterým mu Porota odepřela udělení ceny, ačkoli dle součtů všech bodů z nominací se umístil na prvním místě.
 14. Autorská cena a ocenění judikátu má zpravidla podobu uměleckého díla, u kterého bude vyznačeno, o koho a jaké ocenění se jedná a komu a kdy je udílena.
 15. Veřejné vyhlášení a předání ceny se uskuteční slavnostně a veřejně při konferenci Karlovarské právnické dny či při jiné vhodné příležitosti podle rozhodnutí společnosti.
 16. Společnost si vyhrazuje právo tyto stanovy při zachování jejich základních principů upřesnit či změnit na základě neustálého vyhodnocování zkušeností a připomínek, a to vždy nejpozději před výzvou k hodnocení děl pro ten který hodnocený rok.
 17. Tento Statut nabývá platnosti dnem vyhlášení, čímž pozbývá platnosti Statut této ceny vyhlášený 1.1.2013

V Praze dne 1. 1.2017

JUDr. Vladimír Zoufalý v.r.
viceprezident

XXXI. Karlovarské právnické dny