Program XXII. ročníku Karlovarských právnických dní

ČTVRTEK 12.6.2014)

8:00 - 9:00 Presentace

9:00 - 9:05 Zahájení JUDr. Vladimír Zoufalý

9:05 - 9:45 Předpoklady uplatnitelnosti odpovědnosti za škodu,
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M, Institut práva a ekonomie, Universita Palackého Olomouc

9:45 - 10:30  Některé otázky souvisící s postoupením pohledávky,
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Ústav státu a práva AV ČR
 

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45- 11:25 Prolínání ObčZ a veřejného práva s dopady ObčZ a doprovodné legislativy do právního postavení státu, krajů a obcí
Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát Praha

11:25 - 12:00 Pokyny valné hromady týkající se obchodního vedení
Doc. JUDr. Ivana ŠtenglováPF UK, Praha, emeritní soudkyně NS ČR

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:40	Smlouva o dílo, použitelnost dosavadní judikatury 
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., předseda senátu NS ČR

13:40 - 14:20 K úpravě uzavírání smluv
JUDr.Robert  Pelikán, Ph.D., advokát, Praha

14:20 - 15:00 K řešení některých problémů kupní smlouvy a spotřebitelské kupní smlouvy, včetně odpovědnosti za vady
Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., PF UK, Praha

15:00- 15:40 Odpovědnost za zdroje zvláštního nebezpečí dle českého ObčZ z právně komparatistikcého hlediska 
Prof. Dr. Ernst Karner, Institut fur Zivilrecht, Universitat WIen

15:40 - 16:00 Coffee break         

16:00  - 17:00 Pódiová diskuze k ObčZ a ZOK -intertemporární ustanovení, slabší strany smlouvy  
Prof. JUDr. Jan Dědič, Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDrl. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., Doc. JUDr. Ivana Štenglová, moderace : JUDr. Petr Bříza

17:00 - 17:45 K prokazování trestné činnosti  
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., Vrchní státní zastupitelství

17:45 - 18:30 Pódiová diskuze k otázce trestně právní odpovědnosti v oblasti hospodářské kriminality (JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., JUDr. František Púry, Prof. JUDr. Pavel Šámal, moderace:JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.)

18:30 Slavností drink na závěr prvního dne konference sponzorovaný ERSTE Premier, službou nadstandardního bankovnictví České spořitelny, a.s. 

 

PÁTEK 13.6.2014

9:00 - 9:40 Kauzální nexus v judikatuře SR ve vztahu k profesní odpovědnosti,
Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

9:40 -10:25 Problematika prokazování kauzálního nexu v různých případech porušení povinností ze zákona či smluv,
Prof. Dr. Reihnard Greger
, emeritní profesor university ERLANGEN, Norimberk,

10:25 - 10:40 Coffee break

10:40 - 11:30 Některé koncepční otázky nové kodifikace,
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., předsedkyně senátu Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk

11:30 - 12:15 Výklad společenských smluv - vztahy mezi společníky navzájem a mezi společníky a společností,
Prof. Dr. Martin Winner,
Univerzita ekonomie a podnikání, Vídeň - 

12:15 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:40 Spory mezi společníky v obchodní společnosti- judikatura SRN, ČR a SR
Dr. Konrad Brenninger, advokát, Regensburg

13:40 - 14:20 Problematika změny Nařízení Brusel I,
Beátrice Deshayes, advokátka Paříž  

14:20 - 15:00 Základní otázky zastoupení právnických osob
Prof. Dr. Martin Spitzer,
PF Universita Vídeň   

15:00 - 15:30 Coffee break

15:30 - 16:10 Kauzální nexus při uplatňování náhrady škody způsobené statutárními a dozorčími orgány obchodních společností - teoretické rámce vs. aplikační přístupy,
Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Universita Komenského, Bratislava

16:10 - 16:55 Připravovaná Směrnice EU k odpovědnosti právních zástupců (advokátů)
Prof. Dr. Friedrich Graf von Wesphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT

16:545 - 17:40  Působnost insolvenčního soudu podle ZOK. Střet sankcí podle insolvenčího zákona a podle ZOK. Procestní souvislosti

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR 

19:00 - 23:00 Slavnostní recepce                            

 

SOBOTA 14.6.2014 

9:00 - 9:40 Výkon funkce člena statutárního orgánu vč. smlouvy o výkonu funkce v prolnutí ZOK a ObčZ, 
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., advokát, Praha

9:40 - 10:20 Úprava konfliktů zájmů v ZOK se zřetelem na NOZ,
Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát Praha

10:20 - 11:00 Aktuální judikatura - konkurs, insolvence

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR 

11:00 - 11:30 Coffee break,

11:30 - 12:10 K prolínání úpravy veřejných seznamů v ObčZ a dalších právních předpisech,
JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Institut práva a ekonomie

12:10 - 12:50 K rozdílům v institutu náhrady škody při porušení smluvní a zákonné povinnosti,
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M, Institut práva a ekonomie, Universita Palackého Olomouc

12:50- 14:00 Pódiová diskuze - smluvní nabývání vlastnického práva (zejména staveb) k dalším předem položeným otázkám ObčZ a ZOK
Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., JUDr. Petr Tégl, Ph.D. moderace: JUDr. Vladimír Zoufalý