Program XXVII. Konference Karlovarské právnické dny

 

 

13.6.2019 - čtvrtek

8:00 - 9:00 Registrace

9:00 Zahájení Konference

JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident KJT, advokát

 

9:05 - 11:45 Občanské právo hmotné

"První zásada soukromého práva" 
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR

"Meze smluvní svobody" 
JUDr. Robert Pelikán Ph.D., advokát

"Meze smluvní svobody podle rakouského práva" 
Univ.-Prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU Wien

"Vztah obchodního a občanského zákoníku po reformě v SR" 
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., UK v Bratislave

 

12:00 - 13:00 Oběd

 

13:00 - 14:00 Dědické právo

"Evropské dědické nařízení v německé a české aplikační praxi od roku 2015 - rozhodnutí, zkušenosti, perspektiva" 
Dr. Stephan Heidenhain, advokát

"Aktuální judikatura NS ČR v dědickém řízení (mj. ve vztahu k evropskému dědickému nařízení)" 
JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR

 

14:00 - 15:15 Profesní odpovědnost za poradenství advokátem

"Profesní odpovědnost rakouského advokáta za poradenství" 
Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger, advokát, prezident RAK Wien a Mag. Petra Černochová, advokát, RAK Wien

"Rozlišování mezi zájmem a oprávněným zájmem klienta" 
JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK a Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK, advokát

 

Coffee break

 

15:30 - 16:30 Trestní právo

"K nakládání s vlastním a svěřeným majetkem při totožnosti konečného vlastníka a k pojmu škody z hlediska trestně právní odpovědnosti" 
JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha

"Možnost vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti ve světle aktualizované metodiky Nejvyššího státního zastupitelství" 
Mgr. Jitka Logesová, advokát

 

16:30 - 18:00 Správní právo

"Vybrané otázky administratívneho sankcionovania v praxi" 
JUDr. Jozef Milučký, NS SR

"Odpovědnost soudce za rozhodnutí a kárná řízení soudců" 
JUDr. PhDr. Karel Šimka,LL.M., Ph.D., NSS ČR

 

14.6.2019 - pátek

 

9:00 - 12:00 Obstrukce v jednotlivých řízeních

"Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny" 
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., předseda NS ČR,  PF UK Praha

"Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení" 
Dr. Andreas von Máriássy, advokát

"Průtahy a obstrukce v českém civilním řízení a specifika obstrukcí v insolvenčním řízení" 
JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR

"Průtahy a obstrukce v rakouském civilním řízení" 
Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien

"Průtahy a obstrukce v rozhodčím řízení" 
Mgr. Dušan Sedláček, advokát

 

12:00 - 13:00 Oběd

 

13:00 - 15:00 Evropské právo

"Proč před Tribunálem EU nejsou používány obstrukční prostředky" 
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Tribunálu, Lucemburk

"Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a unijními soudy" 
JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu, Lucemburk

"Odpovědnost při použití umělé inteligence" 
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem

 

Coffee break

 

15:15 - 17:15 Kybernetické právo

"Elektronická identifikace pro spolehlivý procesně právní důkaz právního jednání" 
Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno

"Elektronická identita při elektronickém hmotněprávním jednání" 
Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát

"Nové technologie a právo: změna formy či proměna podstaty?” 
Mgr. Michal Bobek, Ph.D., gen. advokát u Soudního dvora v Lucemburku

 

20:00 - 23:00 Slavnostní recepce - vyhlášení cen udělovaných společností

·       Autorská cena

·       Pocta judikátu

·      Prestižní cena

 

15.6.2019 - sobota

 

9:15 - 11:30 Ochrana spotřebitele

"Aktuálne otázky ochrany spotrebiteĺa v Slovenskej republike" 
Doc. JUDr. Monika Jurčová PhD., Právnická fakulta TU Trnava

"Novelizace směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztahu k problematice dvojí kvality zboží" 
Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., PF UP v Olomouci

"Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva" 
Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., PF MU Brno

"Rozkazní řízení a ochrana spotřebitele" 
Doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci

"Ochrana spotřebitele v nekalosoutěžním právu" 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV

 

11:45 - 13:45 Korporátní právo

"Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech" 
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., UK v Bratislave,

"Střet zájmů člena statutárního orgánu ve vazbě na pravidla corporate governance"
Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha

"Kogentnost a dispozivita korporátního práva - jejich vzájemné ohraničení v judikatuře a právní teorii" 
JUDr. Petr Šuk, NS ČR

"Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro jednání, které nenaplňuje účel likvidace" 
JUDr. Kateřina Eichlerová PhD., PF UK Praha

 

Zakončení konference, závěrečný přípitek

Uvedené časy jsou orientační, mohou být v průběhu konání konference měněny.

Překlady a tlumočení zajišťuje společnost Adome, s.r.o.:
Mgr. Martina Komendová - soudní tlumočník a překladatel ve spolupráci s 
Mgr. Tomáš Šíma - soudní tlumočník a překladatel

XXVII. Karlovarské právnické dny

13.-15. cervna 2019