29.10.2009

Nové stanovy (od 1.10.2009)

STANOVY

spolku Karlovarské právnické dny

zkráceně "KPD"

Čl. I

Název, sídlo, správní rok

1.         Spolek Karlovarské právnické dny - sdružení českých, německých, slovenských a rakouských právníků - je spolek založený dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

2.         Název spolku zní "Spolek Karlovarské právnické dny - sdružení českých, německých, slovenských a rakouských právníků".

3.         Sídlem spolku je Praha.

4.         Správní rok spolku je kalendářní rok.

Čl. II

Cíl činnosti spolku

1.         Spolek sleduje výhradně a bezprostředně obecně prospěšné účely. Věnuje se podpoře myšlenky porozumění národů, zejména ve vzájemných vztazích mezi odbornou právnickou veřejností v České republice, ve Spolkové republice Německo, ve Slovenské republice a v Rakouské republice, včetně podpory v oblasti právních věd a komparace právních systémů, teorie práva a faktické aplikace práva. Spolek sleduje zejména tyto cíle:

a)      komparace právních systémů České republiky, Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky a Rakouské republiky;

b)      komparace těchto právních systémů s ohledem na sbližování právní úpravy v rámci Evropské unie;

c)      vypracovávání návrhů v rámci právně politických iniciativ.

2.         Cíle činnosti budou realizovány zejména:

a)        pořádáním "Karlovarských právnických dnů" a dalších konferencí a setkání,

b)        spoluprací se státními, polostátními a nestátními místy České republiky, Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky a Rakouské republiky, jakož i Evropské unie, a to ve všech právně politických otázkách;

c)        informováním sdělovacích prostředků o právních, zejména hospodářskoprávních problémech, a vypracováváním návrhů řešení v rámci českého, německého, slovenského a rakouského partnerství;d)        poradenstvím a podporou ze strany členů spolku ve všech výše uvedených činnostech spolku.

3.          Účel činnosti spolku je podporován dobrovolně bez nároku na odměnu. Představenstvu je vyhrazeno právo zakládat smluvní vztahy v zájmu zajištění a výkonu administrativně organizačních záležitostí.

Čl. III

Členové spolku

1.          Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 21 let s trvalým pobytem v jednom z předmětných členských států Evropské unie, vykonávající právnickou profesi, popř. se na tuto profesi připravující.

2.          Členem spolku mohou být rovněž právnické osoby se sídlem v jednom z předmětných členských států Evropské unie, zejména např. advokátní komory či jiná reprezentativní profesní zastoupení, univerzity, právnické fakulty a odborné instituty při právnických fakultách, jakož i právnická nakladatelství a vydavatelství.

3.          Valná hromada může na návrh představenstva jmenovat doživotní čestné členy spolku.

4.          Členství vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky zájemce o členství. O přihlášce rozhoduje představenstvo na základě volného uvážení. Odmítne-li přihlášku, je povinno písemně sdělit zájemci o členství důvody svého odmítnutí. Trvá-li zájemce na přijetí - a to i přes odmítnutí ze strany představenstva - je zájemce oprávněn požádat o rozhodnutí valnou hromadu.

 Čl. IV

Ukončení členství

1.          Členství ve spolku zaniká smrtí, vyloučením nebo vystoupením ze spolku.

2.          Vystoupení ze spolku nastává doručením písemného prohlášení adresovaného představenstvu spolku.

3.          Člen může být vyloučen ze spolku, jestliže zaviněně hrubě poruší cíle činnosti spolku uvedené v ustanovení čl. II těchto stanov. O vyloučení rozhoduje valná hromada nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Čl. V

Členský příspěvek

1.          Rozhodnutí o stanovení členského příspěvku pro fyzické osoby je svěřeno valné hromadě spolku.

2.          Členský příspěvek právnických osob stanovuje představenstvo spolku při přijetí za člena spolku; výše ročního příspěvku činí  € 500,00 až € 5.000,00.

3.          Členský příspěvek musí být uhrazen do 31.3. kalendářního roku.

Čl.VI

Orgány spolku

1.          Orgány spolku jsou:

- valná hromada

- představenstvo

- jednatel

- jmenovaní revizoři účtů.

2.          Výkon funkcí člena představenstva a revizorů účtů je dobrovolný bez nároku na odměnu či na náhradu za čas a práci pro spolek.

3.          Funkce jednatele je vykonávána s nárokem na odměnu.

Čl. VII

Valná hromada

1.          Každý člen má jeden hlas.

2.          K výkonu hlasovacího práva může být písemně zmocněn jiný člen spolku.

3.          Do výlučné působnosti valné hromady jsou svěřeny následující otázky:

a)        přijetí a schválení výroční zprávy představenstva;

b)        jmenování a odvolání členů představenstva;

c)        stanovení členských příspěvků fyzických osob;

d)        jmenování a odvolání revizorů účtů;

e)        schválení zprávy představenstva o činnosti;

f)         přijetí usnesení o změně stanov či rozpuštění spolku.

4.          Pro přijetí usnesení o změně stanov je zapotřebí tříčtvrtinová většina všech přítomných členů spolku. Pro přijetí usnesení o rozpuštění spolku je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů spolku. Všechna ostatní rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů spolků.

5.          Mimořádnou valnou hromadu je nutné svolat v případě, požádá-li o to písemně třetina členů spolku představenstvo spolku. Písemná žádost musí obsahovat zdůvodnění. Představenstvo spolku je povinno vyhovět takové žádosti dle ustanovení čl. VIII odst. 2 nejpozději do jednoho měsíce od jejího doručení.

Čl. VIII

Svolání valné hromady

1.          Valná hromada se koná zpravidla jednou ročně a to u příležitosti konání konference  "Karlovarské právnické dny".

2.          Představenstvo je povinno svolání valné hromady oznámit na webové stránce minimálně 3 týdny  přede dnem jejího konání a dále per e-mail  na známé aktuální e-mailové adresy členům spolku. V pozvánce musí být uveden program jednání; v případě zamýšlené změny stanov musí být k pozvánce přiložen rovněž návrh znění pozměňovaných ustanovení stanov.

Čl. IX

Řízení a průběh valné hromady

1.          Valnou hromadu řídí prezident spolku; je-li zaneprázdněn, je k řízení valné hromady oprávněn jakýkoli další člen představenstva.

2.          Valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.

3.          Návrhy, týkající se změny programu jednání, musí být adresovány představenstvu písemně ve lhůtě nejméně 14 dnů předem.

4.          Není-li podána žádost o tajné hlasování, hlasuje se vždy veřejně zvednutím ruky.

5.          Před zahájením valné hromady zvolí představenstvo zapisovatele. Zapisovatel vyhotoví zápis o všech usneseních přijatých valnou hromadou; zapisovatel rovněž odpovídá za vyhotovení listiny účastníků. Zápis podepisuje zapisovatel a 2 členové představenstva.

Čl. X

Představenstvo

1.          Představenstvo spolku je tvořeno sedmi členy a volí předsedu s titulem "prezident", prvního místopředsedu s titulem "viceprezident", člena představenstva s titulem "generální sekretář" a případně další místopředsedy.

2.          Dle možnosti zvolí valná hromada členem představenstva vždy alespoň jednoho zástupce českých, německých, slovenských a rakouských právníků, resp. právníka navrhnutého členem spolku reprezentujícího právnickou profesi (adv.kom. v Německu, Česku, Slovensku a Rakousku).

3.          Prezident, viceprezident a generální sekretář spolku jsou jako členové představenstva oprávněni k obchodnímu vedení spolku a k jednání jménem spolku ve všech soudních a mimosoudních záležitostech. V této souvislosti platí zásada samostatného jednání, s výjimkou úpravy obsažené v ustanovení čl. XI odst. 5 těchto stanov.

4.          Představenstvo může vydat svůj jednací řád. V jednacím řádu bude stanoveno, jakými úkoly jsou pověřeni členové představenstva; ustanovení odst. 2 a odst. 3 tím není dotčeno.

5.          Usnesení představenstva v rámci obchodního vedení jsou přijímána prostou většinou.

Čl. XI

Jednatel

1.          Představenstvo je oprávněno jmenovat jednatele spolku.

2.          Jednatel je oprávněn a zároveň povinen účastnit se všech jednání a ostatních porad představenstva spolku.

3.          Jednatel je oprávněn jednat samostatně jménem spolku v soudních a mimosoudních záležitostech pouze tehdy, jedná-li se o obvyklou obchodní činnost spolku.

4.          Jednatel je povinen podat představenstvu zprávu o své činnosti.

5.          Jednatel obdrží za svou činnost odměnu přiměřenou jmění spolku. Výše této odměny je stanovena na základě většinového rozhodnutí členů představenstva vždy na dobu dvou let.

Čl. XII

Funkční období představenstva

1.          Funkční období představenstva je pětileté; opětovná volba vždy na tříleté funkční období je přípustná.

2.          Do doby, než bude zvolen nový člen představenstva, zůstává člen představenstva, jehož funkční období končí, nadále ve své funkci, ledaže by takový člen představenstva vystoupil ze spolku.

Čl. XIII

Poradní grémium

1.          Představenstvo má právo vytvořit poradní grémium sestávající z osobností, které na základě své odbornosti v oblasti práva České republiky, Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky a Rakouské republiky, jakož i v oblasti komunitárního práva mohou a chtějí být spolku dobrovolně a bezúplatně nápomocni radou při plnění jeho úkolů.

2.          Počet stálých členů poradního grémia je omezen  počtem patnácti členů. Členové programového grémia za svoji činnost mohou obdržet ve výjimečných případech náhradu cestovních nákladů.

3.          Poradní grémium se schází nejméně jednou ročně. Je svoláváno představenstvem, jeho jednání je neformální a má pouze doporučující charakter, jeho jednání řídí, resp. moderuje k tomu pověřený člen představenstva.

4.          Poradní činnost dle ustanovení odst. 1 se vztahuje zejména na odborný a tématický program "Karlovarských právnických dnů" a na další konference a odborné akce pořádané spolkem.

Čl. XIV

Revizoři účtů

1.          Valná hromada je povinna zvolit dva revizory účtů.

2.          Jsou-li roční hrubé příjmy spolku nižší než 2.000.000,00 Kč, volí valná hromada pouze jednoho revizora účtu.

3.          Revizoři účtů pro vykonávání své činnosti mají právo na informace a další práva odpovídající právům členů dozorčí rady akciové společnosti dle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4.          Revizoři účtů jsou za svou činnost odpovědní  valné hromadě spolku.

Čl. XV

Jmění spolku

1.          Prostředky spolku smějí být používány pouze k účelům stanovených těmito stanovami.

2.          Členové spolku neobdrží žádné příspěvky z prostředků spolku. Žádná osoba nesmí být zvýhodněna výdaji, které jsou cizí účelu činnosti spolku, nebo nepoměrně vysokými náhradami nákladů, tj. zákaz zvýhodnění se vztahuje i na náhradu nákladů spojených s ubytováním v hotelích a cestovních nákladů, tj. tak jak je přípustná výše  podle příslušného českého zákona o těchto náhradách jako plně uznatelných daňových nákladech.

3.          Náhrady za práci a čas vynaložený pro spolek jeho členy jsou vyloučeny. Uvedené se netýká pouze případných autorských honorářů za referáty na konferenci spolku ve výši stanovené paušálně předem představenstvem pro všechny stejně při vyloučení a nesení cestovních výloh k jejich přednesu na konferenci.

Čl. XVI

Zrušení spolku

1.          Jmění spolku přechází v případě jeho zrušení nebo zániku jeho dosavadního účelu na nástupnický spolek za předpokladu, že účel činnosti nástupnického spolku je obdobný účelu činnosti uvedenému v ustanovení čl. 2 těchto stanov.

2.          Není-li tomu tak, připadá jmění spolku rovným dílem České advokátní komoře v Praze a Notářské komoře České republiky v Praze. Tyto komory jsou povinny použít jmění spolku ve smyslu ustanovení čl. II stanov.

Čl. XVII

Platnost a účinnost stanov

1.          Tyto stanovy vstupují v platnost jejich přijetím valnou hromadou. Stanovy musí být v případě, je-li to nezbytné, doručeny příslušnému rejstříku spolků v Praze ke schválení registrací.  

V Praze, dne 1.10.2009