XX. Karlovarské právnické dny

Ačkoliv se jedná teprve o naši dvacátou Konferenci, snažili jsme se při tvorbě letošního programu s maximální pečlivostí přichystat vše tak, jakoby šlo již o významné výročí. Při přípravě Konference jsme se tentokrát zamysleli nad tím, že vývoj práva se v mnohém obecně odvíjí cestou jeho detailnější a výslovnější úpravy. Jakoby se při posuzování a řešení problémů dle základních principů práva zužoval prostor pro samostatné myšlení, aniž by tak bylo zákonodárcem zamýšleno. Logickým a očekávatelným rizikem je pak častější pouze formální (až i bezduchá) interpretace zákona, odporující jeho smyslu a účelu.

» XX. Konference Karlovarské právnické dny se koná 7.-9. cervna 2012 v hotelu Thermal Karlovy Vary.

V programu proto reflektujeme také otázku, jak takovému riziku čelit a jakou zvolit k vyloučení tohoto rizika právní obranu. Lze kvitovat s povděkem, že NS ČR a zejména pak ÚS ČR počínají stále více klást důraz na soulad interpretace práva dle jeho smyslu a účelu na každý konkrétní případ dle jeho individuálních specifik. Přesto v některých zemích více, v některých méně, stále zůstává při aplikaci národního práva opomíjená judikatura ESD, která považuje za obecný právní princip snahu o dosažení tzv. „užitečného účinku“ známého pod názvem „effet utile“.

Námi vybraní přednášející si sami zvolili problematiku, kterou považují za vysoce aktuální, a ke které cítí potřebu se určitým způsobem vyjádřit a přispět či vyvolat diskusi odborné veřejnosti. Můžeme proto očekávat velmi zajímavé příspěvky. Současně byli všichni požádáni, aby se v rámci svých příspěvků rovněž zabývali aspektem interpretace práva v souladu s jeho účelem a smyslem. Tímto zaměřením chceme přispět k argumentaci podporující poskytnutí právní ochrany, pokud (a jen pokud) odpovídá smyslu a účelu zákona, a to i za pomoci bohaté judikatury ESD.

Ve zkratce lze snad tedy říci, že program XX. Konference bude ve znamení principu „effet utile“, demonstrovaného na rozličných případech a v různých právních oblastech i zemích, kde právě judikatura ESD má mít ve značné míře sjednocující přístup a náhled.

Jako samostatný (netlumočený) programový blok (9.6.2012) jsou zařazeny příspěvky k hlubšímu vnitřnímu pochopení změn, které do našeho právního prostředí přináší tolik diskutovaný nový občanský zákoník. Tentokrát však již nikoliv z hlediska diskuse k jeho potřebě nebo úrovni návrhu, avšak z hlediska práce s ním jako s přijatým kodexem. Nový občanský zákoník vyžaduje i hlubší změnu v našem právním myšlení a vědomí, a proto je nejlépe jej diskutovat s těmi, kteří se na jeho vzniku podíleli či při jeho tvorbě oponovali.

Věřím, že i letos se nám podaří naplnit očekávání účastníků Konference na zajímavost jednotlivých příspěvků a diskuse k nim, stejně jako na příležitost prodiskutovat svůj názor v prostředí, ve kterém se tradičně setkávají právníci různých zemí z teorie, justice i z praxe a působící v různých oblastech práva.

JUDr.Vladimír Zoufalý
Vicepresident