Program XXV. Konference Karlovarské právnické dny

 

ČTVRTEK 8. 6. 2017

8:00                          Registrace

8:20                          Zahájení XXV. Konference

                                 JUDr. Vladimír Zoufalýadvokát, Praha, viceprezident KJT

 

"Občanské právo hmotné"

 

Ekvita a občanský zákoník

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR, Praha             

 

Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky

JUDr. Ing. Pavel Horák Ph.D., NS ČR 

 

Variace na téma započtení, uznání a narovnání

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU, Brno 

 

10:30 - 10:50 COFFEE BREAK 

 

Problematika "Superficies solo cedit"

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.,  ÚS ČR

 

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., advokát, PF UP Olomouc

 

Poměřování náhrady výše bolestného - rozdílné perspektivy v národních úpravách

Prof. Dr. Ernst Karner, Institut für Zivilrecht, Universität  Wien

 

13:00 - 14:00 OBĚD 

 

14:00 - 16:00 "Občanské právo procesní"

 

Právo na zákonného soudce (problémy s rozvrhy práce, podjatostí soudců, přidělování spisů atp.)

Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., ÚS ČR

 

Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe

Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno

 

Koncentrace civilního sporného řízení na Slovensku

Doc. JUDr. Marek Števček, PhD., PF UK Bratislava

 

Informace o prvním rozhodnutí velkého senátu NS SR ze dne 19.4.2017 sp. zn. 1 VCdo 2/2017

JUDr. Martin Vladik, NS SR 

 

16:00 - 16:15 COFFEE BREAK 

 

 16:15 - 18:30 "Právo a internet"

 

Problematika poskytování právních služeb na internetu - elektronická advokacie

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., advokát, Praha

 

Právní povaha "Internet of thing"

Prof. Dr. Christiane Wendehorst, Universität  Wien

 

Svoboda projevu, internet a rozvíjející se judikatura ESLP

JUDr. Ján Šikuta, Ph.D. 

 

Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti a její limity

Mgr. František Korbel, Ph.D, advokát, Praha

 

 Virtualizace sdílené ekonomiky a regulatorní fenomén internetových platforem

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno 

 

PÁTEK 9. 6. 2017

9:00 - 11:00 "Trestní právo"

 

Uplatnění zásady ne bis in idem při posuzování trestní odpovědnosti za zkrácení daně

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., předseda NS ČR


Zvlášť závažná hospodářská a daňová kriminalita

JUDr. Pavel Zeman, NSZ ČR

 

K (ne) ukládání peněžitých trestů soudy ČR

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., VSZ Praha

 

11:00 - 11:15 COFFEE BREAK 

 

11:15 - 13:00 "Evropské právo I"

 

Obecné právní principy, ochrana minoritních akcionářů a rozhodnutí Audiolux

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., Tribunál Soudního dvora EU Lucemburk

 

Hranice a prolínání rozhodování ESLP a ESD

Dr. Dean Spielmann, Tribunál Soudního dvora EU Lucemburk

 

13:00 - 14:00 OBĚD 

 

 14:00 - 15:15  "Evropské právo II"

 

Brexit a Evropské právo obchodních korporací

Prof. Dr. Martin Winner, FÖWI,  Wiener Universität, Wien

 

Nejnovější vývoj v německém a evropském právu obchodního zastoupení

Prof. Dr. Friedrich Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT

 

15:15 - 15:30 COFFEE BREAK 

 

15:30 - 16:45  "Aktuálně z NSS ČR a MS ČR"

 

Vývoj správního soudnictví

JUDr. Josef Baxa, předseda NSS ČR

 

K realizaci některých záměrů MS ČR

JUDr. Robert Pelikán Ph.D., Ministr spravedlnosti

 

 

Slavnostní recepce - s předáním cen společnosti Karlovarské právnické dny

 

 

SOBOTA 10. 6. 2017

9:00 - 11:15  "Insolvenční právo"

 

Předinsolvenční povinnosti statutárních orgánů

Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M., PF TU v Trnavě

 

Aktuální otázky insolvence - koncepční změny, šikanózní postupy v insolvenci a boj proti nim

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR

 

Dopady insolvenčního práva na trestní odpovědnost

JUDr. František Púry, Ph.D., Předseda trestně právního kolegia NS ČR 

 

11:15 - 11:30 COFFE BREAK 

 

 11:30 - 12:15  "Autorské právo"

 

Kolektivní správa autorských práv: skutečný rozsah práv a povinností

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF UP Olomouc

 

 

12:15  "Pódiová diskuze na téma Aktuální otázky korporátního práva" (Pravidlo "čtyř očí" v činnosti statutárních orgánů, Možnost odejmutí práv akcionářům a další otázky)

 

Prof. JUDr. Jan Dědič, PF UK Praha,

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava,

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha,

JUDr. Petr Šuk, NS ČR.

 

 

 

13:30 Slavnostní zakončení XXV. Konference Karlovarské právnické dny

Závěrečný přípitek - Jan Sechter, velvyslanec ČR v Rakousku  "Role diplomacie  při komparaci práva a úvah de lege ferenda"                             

 

 

 

XXV. Karlovarské právnické dny

8.-10. cervna 2017