Sborníky

Sborník XXIV. KJT, r. 2016

JUDr. Vladimír ZoufalýXXIV. Karlovarské právnické dny
Prof. JUDr. Josef Bejček, DrSc.Praktické dopady novely zákona o významné tržní síle a "férový obchod"
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.Porušení závazkového práva a/nebo nekalá obchodní praktika (nekalá soutěž)?
Dr. Christa KisslingKdo dostane úplatek? ? Neplatnost dohod o úplatcích a jejich vypořádání na příkladu švýcarského práva
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, DrSc.Právní důsledky vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu
Doc. JUDr. Marek Števček, PhD.Postavenie súdu a strán v rekodifikovanom slovenskom civilnom procese
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.Limity dohod stran o osobách určujících rozhodce
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.Postavenie a povaha judikatúry v právnej úprave v Slovenskej republike
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.Znalci a jejich trestní odpovědnost
Marc JaegerPrávní ochrana ve zrychleném řízení před soudem Evropské unie
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.Odůvodnění soudního a správního rozhodnutí
Prof. Dr. Friedrich Graf von WestphalenNěkolik poznámek k návrhu Evropské komise, týkajících se určitých smluvně-právních aspektů poskytování digitálních obsahů č. 2015/634
Prof. JUDr. Jan DědičInterpretační problémy úpravy opatrovnictví ve vztahu k obchodním korporacím
Doc. JUDr. Ivana ŠtenglováNěkteré problémy změny zakladatelského právního jednání kapitálové společnosti obchodní společnosti
Mgr. Michal Králík, Ph.D.Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy v historických souvislostech a se zaměřením na rozhodovací praxi soudů České republiky
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.Věřitel coby vlivná osoba (aneb vliv není totéž co být pod vlivem)
nahoru...


Sborník XXIII. KJT, r. 2015

JUDr. Vladimír ZoufalýXXIII. Karlovarské právnické dny
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., JUDr. Petr Tégl, Ph.D.Zajištění výhradního dluhu jednoho manžela společným jměním (majetkem) manželů a vice versa
Prof. Dr. JUDr. Karel EliášK pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku
JUDr. František PúryNěkteré zásadní souvislosti nové úpravy soukromého práva s postihem hospodářské a majetkové kriminality
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek
JUDr. Jiří HesŠikanózní postup dodavatelů ve výběrovém řízení podle zákona o veřejných zakázkách
JUDr. Antonín MokrýProblematika soutěžení advokátů o veřejné zakázky.
Mgr. Robert Němec, LL.M.Hodnocení veřejných zakázek na právní služby podle nových evropských zadávacích směrnic – kvalifikační kritéria, ekonomická výhodnost, nejnižší nabídková cena.
Mgr. Lucie DiblíkováProblematika mimořádně nízkých nabídkových cen.
Prof. Dr. Friedrich Graf von WestphalenOdpovědnost státu za bezpráví způsobené státem
JUDr. Michal ŽižlavskýInsolvenční právo: Reorganizovat nebo restrukturalizovat?
Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc.Monistický systém akciové společnosti v ČR
Doc. JUDr. Ivana ŠtenglováK některým způsobům ukončení výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace
Prof. JUDr. Mária Patakyová, Ph.D.Nároky akcionárov pri ukončení účasti v akciovej spoločnosti
Prof. Dr. Reinhard GregerMožnosti a limity soudního dokazování
Dr. Thomas ThiedeNáhrada škody způsobené kartelem cestou soukromé žaloby podle směrnice 2014/104/EU
Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.Ochrana dodávateľa obchodných reťazcov prostriedkami súkromného práva
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., JUDr. Ing. Andrea Borgulová Bezbrehá ochrana spotřebiteľa?
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.Vybrané problémy spojené se zajišťováním důkazů v místech výkonu advokacie
JUDr. David Raus, Ph.D.Aplikace základních zásad zákona o veřejných zakázkách a zadávací směrnice v soudní praxi
JUDr. Zdeněk KrčmářPromítnutí principu „a pari pasu“ v insolvenčních řízeních
JUDr. Petr ŠukUkončení účasti ve společnosti s ručením omezeným
Dr. Michael Pucher, LL.M.Požadavky dle rakouského práva na obchodní smlouvy (služby apod.) poskytované mateřskou zahraniční společnosti dceřiné společnosti, aniž by šlo o zákonem předvídanou smlouvu o převodu zisku
nahoru...


Sborník XXII. KJT, r. 2014

JUDr. Vladimír ZoufalýXXII. Karlovarské právnické dny
Prof. Dr. Karel EliášNěkteré otázky související s postoupením pohledávky
Doc. JUDr. Ivana ŠtenglováPokyny týkající se obchodního vedení kapitálových obchodních společností
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku (pohled soudce na vybrané otázky a použitelnost stávající judikatury)
Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady
Univ.-Prof. Dr. Ernst KarnerOdpovědnost za zdroje zvláštního nebezpečí podle nového českého občanského zákoníku z komparativního hlediska
Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.Kauzálny nexus v judikatúre SR vo vzťahu k profesijnej zodpovednosti
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.Některé koncepční otázky nové kodifikace soukromého práva
Prof. Dr. Martin WinnerVýklad společenských smluv v Rakousku
Dr. Konrad BrennigerSpor společníků v obchodní společnosti, Německá judikatura – Perspektivy pro českou a slovenskou judikaturu
Univ.- Prof. Dr. Martin SpitzerKoncepty zastupování právnických osob mezi soukromou autonomií a ochranou obchodního styku
Prof. Dr. Friedrich Graf von WestphalenZamyšlení nad politickou odpovědností advokacie za evropskou legislativu
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.Výkon funkce člena statutárního orgánu, včetně smlouvy o výkonu funkce v prolnutí ZOK a ObčZ
Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc.Úprava konfliktů zájmů v ZOK ve vazbě na ObčZ
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.Předpoklady uplatnitelnosti odpovědnosti za škodu
Mgr. František Korbel, Ph.D. Prolínání ObčZ a veřejného práva s dopady ObčZ a doprovodné legislativy do právního postavení státu, krajů a obcí
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.K úpravě uzavírání smluv
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.K prokazování trestné činnosti
Prof. Dr. Reinhard Greger Problematika prokazování kauzálního nexu v různých případech porušení povinností ze zákona či smluv
Beátrice DeshayesProblematika změny Nařízení Brusel I
Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.Kauzální nexus při uplatňování náhrady škody způsobené statutárními a dozorčími orgány obchodních společností – teoretické rámce vs. aplikační přístupy
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen Spoluodpovědnost advokáta za jednání mandáta
JUDr. Zdeněk Krčmář Působnost insolvenčního soudu podle ZOK, Střet sankcí podle insolvenčního zákona a podle ZOK, Procesní souvislosti
JUDr. Zdeněk Krčmář Aktuální judikatura – konkurs, insolvence
JUDr. Petr Tégl, Ph.D.K prolínání úpravy veřejných seznamů v ObčZ a dalších právních předpisech
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.K rozdílům v institutu náhrady škody při porušení smluvní a zákonné povinnosti
nahoru...


Sborník XIX. KJT, r. 2011

JUDr. Vladimír Zoufalý XIX. Karlovarské právnické dny
Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc. Dobré mravy a zásady poctivého obchodného styku v judikatuře SR a ČR
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.Ne bis in idem ve správním právu
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.K souběhu práva autorského a práva proti nekalé soutěži (Jak také chápat „acquis communautaire“)
Mgr. Michal Bobek, JUDr. Petr Bříza LL.M.Vymáhání unijního práva v České republice
Prof. Dr. Friedrich Graf von WestphalenÚvahy k doložkám o přizpůsobení cen ve smlouvách o dodávkách energie (plynu a elektřiny)
Doc. JUDr. Ivana ŠtenglováOdpovědnost statutárních orgánů obchodních společností po rekodifikaci
JUDr. Radim Polčák, Ph.D.Praxe elektronických dokumentů
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.Praktické problémy distribučních dohod
Dr. Brigit SpiesshoferCompliance – Corporate Responsibility – Bekämpfung der Korruption Verhinderung von Umweltschäden
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.České právo, Evropa a rozhodčí doložky
Prof. Dr. Friedrich Graf von WestphalenPrávní kompetence EU ve vztahu k energiím po Lisabonské smlouvě
JUDr. František Púry, JUDr. Josef Kuchta, CSc.Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k úpravě přípustného rizika
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.K trestněprávní odpovědnosti právnických osob
JUDr. Stanislav Balík, PhDr.Vybrané otázky právní etiky
JUDr. Robert Pelikán Skupiny společností v obchodním právu
nahoru...


Sborník XVIII. KJT, r. 2010

JUDr. Vladimír ZoufalýXVIII. Karlovarské právnické dny
Doc. JUDr. Milan Ďurica, Ph.D.Právne postavenie správcu a zodpovědnosť za výkon jeho činnosti
Prof. JUDr. Karel EliášHodnotový výklad zákona a inspirace ze starých textů
Prof. JUDr. Pavel Höllander Právní reakce na finanční krizi: kopírování ekonomického dilematu mezi Skyllou regulace a Charybdou lassez faire anebo vlastní prostor úvahy?
Dr. Hans-Peter HuberVortrag „Haftung des Wirtschaftsprüfers“
JUDr. Miroslava JirmanováVztah občanského soudního řádu a exekučního řádu při jednání soudního exekutora
Dr. Eberhard KempfDie Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts in der Bundesrepublik Deutschland
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.Finanční a hospodářská krize a jejich řešení
Jaká je adekvátní reakce soutěžních úřadů?
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii so zameraním na zmiernenie účinkov hospodárskej krízy v Slovenskej republike
Mgr. Robert PelikánPřechod veřejnoprávní odpovědnosti při přeměnách obchodních společností
Irena Pelikánová Morální aspekty práva a právní interpretace
JUDr. František PúryMožnosti trestního postihu porušení povinnosti péče řádného hospodáře o cizí majetek
Guido StephanGrenzüberschreitende Insolvenzverfahren
Kooperation und Kommunikation bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren im Anwendungsbereich der EulnsVO-
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.Trestněprávní postih tzv. horizontálních kartelů podle nového trestního zákoníku
Dr. Petra Škvařilová-PelzlAktuální vývoj jurisdikce soudního dvora Evropské unie o volném pohybu zboží
Rozšíření vzorce Keck na modality užívání?
JUDr. Petr VojtekZáklady odpovědnosti státu za škodu a jejich promítnutí do nedostatečné dozorové činnosti, včetně regresních nároků
Dr. Friedrich Graf von Westphalen Ručení bank
nahoru...


Sborník XVII. KJT, r. 2009

UDr. Vladimír ZoufalýXVII. Karlovarské právnické dny
Mgr. Ing. Petr BaudyšK přetváření práva soudy aneb den vzniku zástavního práva nemovitosti
Prof. Dr. Jan DědičAktuální novinky v evropském právu společností a jeho odraz v českém právním systému
Prof. Dr. Karel EliášNávrh českého občanského zákoníku: spojování a střety tuzemských právních tradic s inspiracemi z mezinárodního okolí
Dr. Gero FisherOdpovědnosti advokáta v aktuální jurisdikci Spolkového soudního dvora
Prof. Dr. Holländer, DrSc.Soudcovská tvorba práva – napětí vně i uvnitř „interpretova“ světa aneb Mezi hermeneutikou a Bermudským trojúhelníkem
Prof. JUDr. Jan Mazák, Ph.D.Generálny advokát ako člen Súdného dvora Európských spoločenstiev
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. Oddlženie fyzických osôb po zrušení konkurzu v Slovenskej republike
Mgr. Robert PelikánPřevod vlastnictví k nemovitostem – bytovým jednotkám před vznikem předmětu koupě, resp. před nabytím vlastnictví prodávajícím
Prof. Dr. Irena PelikánováPrincipy evropského smluvního práva a společný referenční rámec
JUDr. Radim Polčák, Ph.D.Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP)
JUDr. František Púry K trestní odpovědnosti advokátů v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu České republiky
JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.Insolvenční zákon v roce dva: první statistické údaje a pokus o jejich prozatímní interpretaci
Prof. Dr. Ansgar StaudingerOchrana spotřebitelů a obětí dopravních nehod ve světle Řím I, Řím II a Brusel I
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.Nekalá soutěž a možnosti jejího postihu podle platné právní úpravy a za účinnosti nového trestního zákoníku
Prof. Dr. Friedrich von Westphalen Stanovisko Výboru pro evropské smluvní právo k některým otázkám návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady pro práva spotřebitelů (KOM[2008] 614 konečné znění)
nahoru...


Sborník XIV. KJT, r. 2004

JUDr. Vladimír ZoufalýXIV. Karlovarské právnické dny
Mgr. Ing. Petr BaudyšK povaze právních vztahů k nemovitostem v České republice - doktríny a tendence
Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Petr ČechNový pohled na kolizní normy a reflexe kolizně relevantní judikatury Evropského soudního dvora v českém právu společností
Prof. JUDr. et Dr. Karel EliášIdeál abstrakce, klec kazuistiky a pasti pro právní praxi
JUDr. Bohuslav KleinKonflikt zájmů v profesích: advokáti, daňoví a jiní poradci, auditoři, soudní znalci
JUDr. Jozef Kravec, CSc.Právo na súdnu ochranu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.Obchodné zvyklosti - pojem, podstata a význam
Doc. JUDr. Mária Patakyová, Ph.D.Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike
JUDr. František PúryAktuální otázky trestního postihu daňových úniků
JUDr. Drahoslav SojkaLichva
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.Dobré mravy v českém občanském zákoníku a v judikatuře
Doc. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.Ještě k trestní odpovědnosti osob působících v právnických osobách (obchodních společnostech a družstvech)
JUDr. ErnestValko, JUDr. Andrea TomlainováÚstavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky
Mgr. Jan ZárubaK odčerpání nelegálně získaného majetku
Eduard von WestphalenEvropa - konec smluvní svobody?
Alfred GerauerDie Wirtschaftsmediation
nahoru...


Sborník XIII. KJT, r. 2003

JUDr. Vladimír ZoufalýXIII. Karlovarské právnické dny a vstup České republiky do Evropské unie
JUDr. Eva BabiakováPoznatky z rozhodovacej a judikačnej činnosti súdov Slovenskej republiky v oblasti správneho súdnictva
Mgr. Ing. Petr BaudyšRozhodování soudů o věcech rozhodnutých správními úřady podle občanského soudního řádu
Prof. JUDr. Josef BejčekMůže být účelem zákona samoúčel?
Prof. JUDr. Jan DědičNabídky převzetí z pohledu rekodifikace soukromého práva
JUDr. Tomáš DvořákNad novelizovanou částí pátou občanského soudního řádu
Prof. Dr. Karel EliášVIM VI REPELLERE LICET
JUDr. Sergej KohutSprávne súdnictvo v Slovenskej republike
JUDr. Václav MandákMeze trestní obhajoby - nástin základních otázek
Prof. JUDr. Oľga OvečkováProblémy aproximačného procesu v Slovenskej republike
Prof. JUDr. Irena PelikánováEvropská akciová společnost a její význam pro české právo
JUDr. František PúryAktuální legislativa a judikatura k trestní odpovědnosti podnikatelů
JUDr. Martin Radvan, LL.M.Excesy v chování advokáta - srovnání s USA
Mag. Magda Svoboda-MascherZměny v aplikaci práva po přístupu Rakouska k Evropské unii
Doc. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.K připravované trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného
JUDr. Ernest Valko, JUDr. Andrea TomlainováKonanie o predbežnej otázke podľa čl. 234 Zmluvy o ES
Prof. JUDr. Alena WinterováSoudní řád správní a vývoj procesního práva
JUDr. Ivana BučkováProjekt „Škola rakouského práva v Brně“
nahoru...


Sborník XII. KJT, r. 2002

Mgr. Ing. Petr BaudyšKonkurs a katastr nemovitostí
Prof. Dr. Josef BejčekJe spravedlivě upraveno vyvažování zájmů v konkursu?
Dr. Ivana BučkováNěkteré otázky uznávání a výkonu rozhodnutí rakouských řádných soudů ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních v ČR a naopak
Prof.Dr. Jan DědičVybrané problémy dopadů prohlášení (či neprohlášení) konkursu v právu obchodních společností
Dr. Tomáš DvořákDružstva, jejich členové a zákon o konkursu a vyrovnání
Prof. Dr. Karel EliášNěkteré zákonné konstrukce k ochraně majetku akciové společnosti
Dr. Stefan FrankeTrestněprávní hlediska německého insolvenčního práva
Mgr. Ing. Martin Kofroň, Dr. Marek NovotnýNěkteré aspekty prohlášení konkursu na leasingového nájemce movité věci
Dr. Stephan KolmannZákladní otázky mezinárodních případů insolvence
Prof. Dr. Oľga OvečkováSanácia podniku v rámci konkurzného konania a možnosti jeho dalšieho prevádzkovania v slovenskom práve
Prof. Dr. Irena PelikánováNěkteré náměty ke koncepci konkursního řízení z pohledu francouzského práva kolektivních řízení
Dr. František PúryKonkursy a trestní odpovědnost za některé úpadkové delikty
Doc. Dr. Pavel ŠámalK trestnému činu porušení povinnosti v řízení o konkursu podle § 126 TrZ
Prof. Dr. Wilhelm UhlenbruckRozpor německého insolvenčního práva: zachovat podnik či likvidovat?
Dr. Ernest Valko, Dr. Josef VozarPostavenie správcu konkurznej podstaty z hľadiska stability jeho funkcie po novele zákona o konkurze a vyrovnaní z roku 2000
Prof. Dr. Alena WinterováIncidenční spory
Prof. Dr. František ZoulíkNěkteré problémy připravované úpravy insolvenčního práva
nahoru...


Sborník XI. KJT, r. 2001

Prof. Dr. Josef Bejček, CSc.Zvláštní zákonná odpovědnost za škodu
Dr. Josef BurianNěkolik poznámek k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Prof. Dr. Jan DědičK některým otázkám českého koncernového práva
Doc. Dr. Karel EliášSporné otázky novely českého obchodního zákoníku (Pár příkladů z mnoha možných)
Dr. Peer GroeschkeOchrana věřitele jako cíl právní úpravy odpovědnosti koncernu
Dr. Jozef KravecBankrotové právo Slovenskej republiky
Dr. Jochen G. MerkelJak Brusel skutečně funguje
Prof. Dr. Irena PelikánováNovela obchodního zákoníku a některé její souvislosti s úpravou kapitálového trhu
Dr. František PúryNad judikaturou k trestné činnosti páchané v souvislosti s leasingovými smlouvami
Dr. Pavel Šámal, Ph.D.K trestnému činu podvodu podle § 250 TrZ a některým souvisejícím rozhodnutím, zejména v oblasti finanční kriminality
nahoru...


Sborník X. KJT, r. 2000

Mgr. Ing. Petr BaudyšK obnovení důvěryhodnosti zápisů o právních vztazích v katastru nemovitostí
Prof. Dr. Josef BejčekNad interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích
Dr. Josef BurianK problematice statutárního auditu, postavení auditorů a poskytování auditorských služeb
Prof. Dr. Jan DědičZměna právní formy společnosti a družstva po novele obchodního zákoníku
Dr. Petr DušekZákon o veřejných dražbách – konečně návrat k původnímu smyslu zástavního práva?
Doc. Dr. Karel EliášAkcie
Dr. František FaldynaPrávní problematika dražeb v tzv. malé privatizaci
Dr. Jiří KaretaStručné pojednání o stavu konkursů v Čechách a na Moravě
Dr. Jozef KravecExekúcia a výkon rozhodnutia v právnom poriadku Slovenskej republiky
Mgr. Petr MikšovskýZákon o veřejných dražbách
Prof. Dr. Oľga OvečkováNávrh novely Zákona o konkurze a vyrovnaní
Doc. Dr. Mária PatakyováZápisy v obchodnom registri a ochrana tretích osob v SR
Prof. Dr. Irena PelikánováPerspektivy řešení úpravy společností a obchodní společností v rámci kodifikace soukromého práva
Doc. Dr. Stanislav PlívaK pojetí připravované úpravy hospodaření s majetkem státu
Dr. František PúryMožnosti a výhledy trestněprávní ochrany podnikatelských vztahů ustanoveními o trestných činech proti majetku
Dipl.-Kfm. Franz RihaPrávní úprava podnikatelské činnosti v ČR z pohledu zahraničního investora
Dr. Pavel ŠámalVládní návrh novely trestního zákona z roku 1999 z hlediska úpravy hospodářských trestných činů
Dr. Ivana ŠtenglováNěkteré otázky obchodního rejstříku v projednávané novele obchodního zákoníku
Dr. Ernest ValkoReklama v práve EÚ a v práve SR – vybrané otázky
Prof. Dr. Alena WinterováKoncentrace civilního soudního řízení
Dr. Vladimír ZoufalýOkamžik přechodu vlastnického práva k vkladům při zvyšování základního jmění obchodních společností z hlediska neplatnosti následných právních úkonů
Doc. Dr. František ZoulíkProblémy nové úpravy konkurzního práva
nahoru...


Sborník VIII. KJT, r. 1998

Dr. Josef BurianNovelizace předpisů o činnosti bank
Dr. Karel ČermákProfesionální etika advokáta
Prof. Dr. Jan DědičVybrané problémy fúzí obchodních společností v českém právu
Prof. Dr. Oľga OvečkováNovelizácia právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným v Slovenskej republike a ochrana veriteľov
Prof. Dr. Irena PelikánováTransformace obchodních společností
Dr. Otmar StöckerPrávní úprava bankovního dohledu v Evropské unii v oblasti hypotéčních úvěrů a zástavních listů
Dr. Pavel Šámal, Dr. František PúryNovelizace trestního zákona z roku 1997 se zvláštním zaměřením na finanční kriminalitu
Dr. Pavel Šámal, Dr. František PúryK některým otázkám trestného činu podvodu podle § 250 TrZ spáchaného v souvislosti s podnikáním
Dr. Jozef VozárTrestnoprávne aspekty ochrany před nekalou súťažou
Prof. Dr. Peter DoraltPřeměna obchodních společností
Dr. Jochen MerkelPrávní otázky spojené s EURO (Krátké shrnutí)
Prof. Dr. Alena WinterováPřikázání pohledávky – několik vybraných aktuálních problémů
nahoru...


Sborník VII. KJT, r. 1997

Doc. Ing. Jaroslav BrdaOdštěpný závod v českej a slovenskej podniktateľskej praxi
Dr. Josef BurianBanky se zvláštním režimem
Dr. Bohuslav KleinZadávání veřejných zakázek v České republice (právní úprava a poznámky z praxe)
Dr. Soňa MatochováHospodářská soutěž
Dr. Soňa MatochováVeřejné zakázky
Mgr. Ivana Mlejnková, Mgr Věra ModlitbováVývoj českého konkursního práva za poslední dva roky v judikatuře soudů
Dr. Jindřiška MunkováFormulářové smlouvy v dosavadní české praxi
Dr. Jindřiška MunkováMéně obvyklé případy nekalé soutěže
Ing. Miloš NevickýZadávanie verejných objednávok v Slovenskej republike
Doc. Dr. Oľga OvečkováPríčiny nefunkčnosti konkurzov v Slovenskej republike
Prof. Dr. Irena PelikánováPoslední novelizace českého obchodního zákoníku a její sporné body
Georg ReichlZadávání veřejných zakázek podle práva Evropského společenství a podle německého práva
Sylvia Sparfeld, M.A.Nekalá soutěž v německém právu
Dr. Pavel ŠámalTrestněprávní ochrana některých cenných papírů proti padělání a pozměňování
Dr. Jozef VozárNekalá súťaž v oblasti reklamy v SR
Eduard Graf von WestphalenZákon k úpravě Všeobecných obchodních podmínek v právním systému Spolkové republiky Německo
Dr. Vladimír ZoufalýZajišťovací převod práva
nahoru...


Sborník VI. KJT, r. 1996

Dr. Ing. Jaroslav BrdaNová slovenská úprava výkonu rozhodnutí
Dr. Josef BurianAktuální problémy právního rámce pro činnost bank v ČR
Dr. Bohuslav KleinHypoteční právo v roce dva
Prof. Dr. Irena PelikánováObchodní podnik jako právní pojem
Prof. Dr. Karol Plank, DrSc.Konkurz a vyrovnanie v Slovenskej republike
Dr. Karl SauerFormální náležitosti převodu pozemků – právní srovnání a právně politické poznámky
Dr. Cyril SvobodaObecné principy nové kodifikace občanského soudního řádu
Dr. Pavel ŠámalK trestní odpovědnosti osob oprávněných jednat za právnickou osobu
Prof. Dr. Arsene VernyStav a vývoj harmonizace práva České republiky ve srovnání s členskými státy EU
Eduard Graf von WestphalenDražba nemovitostí v rámci soudního výkonu rozhodnutí
Eduard Graf von WestphalenPrávní institut svěřenské správy v německém právu
Doc. Dr. František ZoulíkZměny konkursního práva v České republice
Dr. Ulrich Wenzel10 tezí k insolvenčnímu právu v SRN
nahoru...

XXVI. Karlovarské právnické dny

14.-16. cervna 2018