XIX. Karlovarské právnické dny

Představujeme Vám program XIX. Konference Karlovarské právnické dny, který je letos zaměřen do velice různorodé šíře. Oproti minulosti je kladen větší důraz na využitelnost diskusních příspěvků v právní praxi.

» XIX. Konference Karlovarské právnické dny se koná 9.-10. června 2011 v hotelu Thermal Karlovy Vary.

Jednotlivé příspěvky se mají zabývat zejména otázkami, které zatím ne vždy plně řeší konstantní judikatura. Nově je vytvářen prostor pro možnost zevrubnější diskuse účastníků s přednášejícími i v užším kruhu, tj. zvláště krátce po ukončení navazující diskuse na referát v celém auditoriu. Tím bude dosažena potřebná časová úspornost proto, aby celý rozsáhlý program bylo možné časově zvládnout, aniž by došlo k ochuzení o další diskusní příspěvky k tématu. Naopak diskuse v užším kruhu by měla dovolit se i mnohem intenzivněji zabývat tématem než zatím časové možnosti dovolovaly a jistě i překročit vlastní téma. Přes uvedenou různorodost je v programu patrný značný důraz k otázkám insolvence.

Částečně samostatným blokem je oblasti energetického práva jako nově utvářejícího se právního odvětví. Podrobnější otázky energetického práva pak budou diskutovány i ve zvláštním workshopu.

Věříme, že i letos nás naše setkání na Konferenci obohatí o vzájemnou diskusi mezi odborníky z různých odvětví práva, z různých zemí a různých profesí – tedy advokátů, soudců pedagogů, podnikových právníků či právníků bankovní sféry jakož i právníků veřejné správy, a tedy i o tradičně neformální konfrontaci s cílem dospět k optimálním závěrům.

Protože je již nyní avizován větší zájem o účast na Konferenci jak ze strany přednášejících, tak i ze strany účastníků a celkový počet účastníků je tradičně omezen z důvodu možnosti otevřené a smysluplné diskuse, bylo by vhodné, pokud Vás program zaujal, si účast na Konferenci včas rezervovat.

Na závěr prvního dne Konference (9.6.2011) budou na Slavnostní recepci předány prestižní ceny společnosti Karlovarské právnické dny za nejlepší autorská díla, ocenění časopisům, a věře, že i judikatuře.

K nominování nejlepšího autorského díla v ČR je vyzváno 199 významných osobností českého právnického života a pro nominování nejlepšího autorského díla v SR 99 osobností slovenského právního života s tím, že tito mají účast na Konferenci za snížený účastnický poplatek a jsou osobně i tímto pozváni na Slavnostní recepci.

Velkým přínosem pro Konferenci je spolupráce zejména nakladatelství C.H.Beck, a LEGES dále i nakladatelství Wolters Kluwer ČR, E-právo a nakladatelství Linde Praha a.s. Zejména tato nakladatelství pak přinášejí i řadu věcných cen pro účastníky ankety o nejlepší právnické časopisy a judikát.

I letošní Konference se koná v součinnosti a za významné podpory Německé advokátní komory a dále Společnosti německých advokátů, které se v minulém roce staly členy společnosti Karlovarské právnické dny společně s řadou nakladatelství a ústavů.

Konference jsou pořádány za již tradiční, 20 let trvající, spolupráce s Českou advokátní komorou a Slovenskou advokátní komorou, ISF a dalšími institucemi a společnostmi.

JUDr.Vladimír Zoufalý
Vicepresident