Program XXIV. ročníku Karlovarských právnických dní

XXIV. Konference Karlovarské právnické dny

16. - 18. 6. 2016

Hotel Thermal, Karlovy Vary

PROGRAM

 

ČTVRTEK 16. 6. 2016

8:00                          Registrace

8:30                          Zahájení XXIV. Konference

                                    JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát, Praha, viceprezident KJT

 

8:30 - 13:15        "Závazky ze smluv či zákona, a odpovědnost za jejich porušení"

 

Kritický rozbor praktických dopadů novely zákona o významné tržní síle a iniciativa obchodních

řetězců "férový obchod

Prof. JUDr. Josef Bejček, DrSc., PF MU Brno

 

Porušení závazkového práva jako nekalá soutěž a/nebo nekalá obchodní praktika

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., PF MU Brno

 COFFEE BREAK

 

Kdo dostává úplatky? Dohody o úplatcích na příkladu švýcarského práva

Dr. Christa Kissling, Senior Post - Doc ELT, Vídeň

 

 Právní důsledky vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR 

P(Ne)účinnost a (ne)platnost smluv zveřejňovaných povinně v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Praha

Oběd

 

13:15 - 18:00     "Občanské právo procesní"  

 

Postavení soud a stran sporu v rekodifikovaném slovenském civilním procesu

Doc. JUDr. Marek Števček PhD., PF UK Bratislava

 

Současný vztah ústavní stížnosti a dovolání

Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., ÚS ČR

 

 

Limity dohod o třetích osobách určujících rozhodce

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.,  NS ČR

 

 COFFEE BREAK

 

Postavení judikatury v právu SR

JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D., NS SR

 

Řízení před ESD a jeho specifika

Dr. Viktor Kreuschitz, soudce Evropského soudního dvora, Lucemburk

 

Zkušenosti českého advokáta z působení před rakouskými soudy

Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno

 

17:30 - 18:00     Diskuze na téma teorie a praxe v procesních otázkách

 

PÁTEK 17. 6. 2016

 

9:00 - 10:45        "Trestní právo"

 

Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., VSZ Praha

 

Trestní odpovědnost znalců

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda NS ČR

 

COFFEE BREAK

 

10:45 - 13:45     "K interpretaci a aplikaci rozhodnutí Soudního dvora EU a jejich význam pro právníky člesnských států

 

Právní ochrana ve zrychleném řízení před ESD

Marc Jaeger, předseda Evropského soudního tribunálu Lucemburk

 

Interpretace práva a motivace soudního rozhodování

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Evropského soudního tribunálu,    

                 

Právo být slyšen ve správním řízení

Dr. Viktor Kreuschitz , soudce Evropského soudního tribunálu, Lucemburk 

 

Oběd

 

13:45 - 18:00     "Trestní právo ve vztahu ke správnímu právu"

 

Zásady trestního práva ve správním trestání

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD., NSS ČR

 

Ne bis in idem ve vztahu daňového a trestního práva

JUDr. Josef Baxa,  předseda NSS ČR

 

K rozhodnutí ESLP Štrasburk a NSS ČR Ne bis in idem

JUDr. František Púry, NS ČR,

JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D, advokát Praha

 

COFFEE BREAK

                                   

Uzavírání smluv on-line - (COM 2015/634 und 635)

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT

 

Aktuální výhled legislativy v ČR

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR

 

17:30 - 18:00 Podněty - dotazy účastníků k přítomným vrcholným představitelům  justice a resortu 

 

20:00                       Slavnostní recepce -   hotel Imperial Karlovy Vary

 

 

SOBOTA 18. 6. 2016

 

9:00 - 11:00         "Korporátní právo"

 

Opatrovník  a obchodní korporace (zda lze, a pokud ano, za jakých podmínek jmenovat opatrovníka obchodní korporaci podle ustanovení obč. zk. o opatrovnictví právnických osob)

Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát, Praha

 

Změna zakladatelského právního jednání

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha

 

COFFEE BREAK

 

11:00 - 13:00     "Zneužití či využití práva"

 

Zneužití práva. Hledání smyslu a účelu v době "stěhování národů".

JUDr. Roman Fiala, NS ČR

 

Odpovědnost ve sportu 

Mgr. Michal Králík, Ph.D., NS ČR 

 

Postavení zástavního věřitele v insolvenčním řízení

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR

 

Věřitel jako vlivná osoba

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., advokát Praha, člen LRV

 

13:00                       Zakončení konference,

                                    závěrečný přípitek

                                   

 

 

Uvedené časy jsou orientační, mohou být v průběhu konání měněny.

XXIV. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2016