Program XVIII. ročníku Karlovarských právnických dní

Středa 16.6.2010

od 19:30 - 20:00 - uvítací drink - pro již přítomné účastníky a referenty

Čtvrtek 17.6.2010

Přeshraniční insolvence - Dr. G. Stephan, soudce Darmstadt

Trestněprávní odpovědnost manažerů - Dr. E. Kempf - advokát Frankfurt nad Mohanem

Možnosti trestního postihu porušení povinnosti péče řádného hospodáře o cizí majetek - JUDr. F. Púry, předseda senátu NS ČR, PF UK Praha

Ručení auditorů - Dr. H. P. Huber - advokát Berlín, General Councel - KPMG

Ručení bank vůči investorům - Prof. Dr. F. Graf von Westphalen - advokát Kolín nad Rýnem, president společnosti KJT

Odpovědnost Insolvenčního správce a odpovědnost státu za dohledací činnost Insolvenčního soudu - JUDr. Z. Krčmář, předseda senátu NS ČR

Právní reakce na finanční krizi (Kopírování ekonomického dilematu mezi Skyllou regulace a Charybdou laissez faire a nebo vlastní prostor úvahy) Prof. JUDr. P. Holländer, soudce ÚS

K odpovědnosti státu a k možnosti uplatňování jeho regresních nároků - JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu NS ČR

Přechod veřejnoprávní odpovědnosti při přeměnách obchodních společností - Mgr. Robert Pelikán, advokát Praha

Pátek 18.6.2010

Záměry EK a ÚOHS v oblasti soutěže - JUDr. R. Neruda, místopředseda ÚOHS

Trestněprávní aspekty jednání v oblasti hospodářské soutěže - Prof. Dr. P. Šámal, předseda senátu NS ČR, PF UK

Postavení správce konkursní podstaty a jeho zodpovědnosti - Doc.JUDr.M.Ďurica PhD - Bratislava

Morální aspekty práva a jejich právní interpretace - Prof. JUDr. I. Pelikánová, předsedkyně senátu ESD, Lucemburk

Inspirace ze starých textů a honotový příspup k zákonu. Prof. JUDr. K. Eliáš, PF ZČU Plzeň

Péče řádného hospodáře a odpovědnost za její porušení - Mgr. Petr Kuhn, MBA, advokát Praha

Vztah občanského soudního řádu a exekučního řádu při jednání exekutora - posílení pravomoci i odpovědnosti exekutora - JUDr.M.Jirmanová, NS ČR

Novela zákona o konkurzu - Prof.JUDr.O.Ovečková DrSc.- Ústav státu a práva Bratislava


workshop 1:Formulace a prosazování nároků z průtahů při insolvenčním řízení

worshop 2: Aktuální vývoj v oblasti volného pohybu zboží v EU - JUDr. P. Škvařilová, ESD

Moderace : JUDr. V. Zoufalý, advokát Praha, vicepresident společnosti KJT


Změna programu vyhrazena. Časové uspořádání bude dále upřesňováno.

V průběhu Konference budou na slavnostní recepci předány ceny společnosti Karlovarské právnické dny ( Prestižní cena,Autorská cena, Pocta judikátu).

Účastnické poplatky 8.900,-Kč/320 EURO - přihlášky a více informací na www.KJT.cz