Program XXI. ročníku Karlovarských právnických dní

STŘEDA 12.6.2013 12:00-19:30 hotel Thermal

Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr, Ústav státu a práva ČAV
Problematická ustanovení NOZ a jejich výklad

Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát, Praha
K řešení problematiky intertemporálních ustanovení týkajících se obchodních korporací a jejich vzájemného vztahu v NOZ a ZOK

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., ředitel justiční akademie
Neplatnost a neúčinnost právních jednání dle NOZ

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, předsedkyně senátu NS ČR v.v., PF UK, Praha
Podmínky výkonu funkce statutárního orgánu dle ZOK a NOZ

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., PF MU Brno, JUDr. Marek Novotný, advokát, Praha
Bytové spoluvlastnictví v NOZ (§§ 1158-1222) ve srovnání se současnou úpravou vlastnictví bytů podle zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - advokát, Praha
Zajišťovací převod práva

JUDr. Radim Polčák, PF MU, Brno
Předpoklady závaznosti (platnosti) elektronických písemností - právního jednání on-line dle § 562 NOZ, problémy a využitelnost dle forem, druhů, atd.

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M, JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
Specifika práva stavby k podzemním stavbám (kolektory, tunely) - vyhodnocení a shrnutí nejlepších příspěvků z vyhlášení veřejné soutěže

Prof. JUDr. Jan Dědič, Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
Panelová diskuse NOZ a ZOK

ČTVRTEK 13.6.2013 9:00-17:30 hotel Thermal

Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc., Ústav státu a práva, Bratislava
Promlčení v kontextu rekodifikace soukromého práva a evropských návrhů

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D, advokát, Praha
Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU

Prof. Dr. Reihard Greger, emeritní profesor university ERLANGEN, Norimberk, Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc, PF UK ,Praha
Míra důkazů a přesvědčení soudce o skutkovém stavu, souvislosti s NOZ

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen - advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT
Kontrola zneužívajících klausulí v obchodním styku-německá debata o reformě ve světle návrhu společného evropského obchodního práva

JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav státu a práva, Bratislava
Posuzování zneužívání/překrucování práva v judikatuře NS ČR a NS SR a v zahraniční judikatuře

Univ.-Prof. Dr. Martin Winner, Univerzita ekonomie a podnikání, Vídeň
Evropský vývoj v právu společností - k akčnímu plánu z prosince 2012

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Universita Komenského, Bratislava
Návrhy de lege ferenda v právní úpravě obchodních společností v kontextu s rekodifikačními pracemi na ObčZ v SR s příhlédnutím na inspiraci ze ZOK v ČR

Caspar Behme, PF Ludwig Maxmilians Universitat, Mnichov
Přeshraniční mobilita společností v Evropě a princip jejich vzájemného uznávání

Prof. Michal Bobek, Ph.D, College of Europe, Bruggy
Kdy může advokát využít práva EU ve vnitrostátním sporu

Prof. Michal Bobek, Ph.D, Prof. Dr. Reihard Greger, Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc,. Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Univ.Prof. Dr. Martin Winner
Panelová diskuse k otázce harmonizace soukromého práva v EU

PÁTEK 14.6.2013 9:00-17:00 hod.

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA, soudní znalec
Problematika znaleckých posudků, požadavky na jejich řádnost, resp. důvody a způsoby jejich zpochybnitelnosti v soudním řízení a odpovědnost znalců

JUDr. Tomáš Balco, LL.M., Universita KIMPE, Kazachstán JUDr. Ondřej Trubač. LL.M. Ph.D., advokát, Praha
Otázky meze přípustnosti daňových optimalizací a specifika účinné lítosti v trestním právu daňovém

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., předsedkyně senátu Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk
Uzavírání smluv dle NOZ

Prof. Dr. Martin Spitzer, PF Universita Vídeň
Treuhand v insolvencích

JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR, PF UK, Praha, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. předseda senátu NS ČR, PF UK, Praha
Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU, Brno
Odpovědnost členů statutárních orgánů vs. zodpovědnost státu za "správné" složení statutárních orgánů

Univ.-Prof. Dr. Ernst Karner, PF Univerzita Vídeň
Ochrana osobnostních práv v Evropě

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR
Aktuální otázky insolvenčního řízení procesně právní i hmotně právní

Prof. JUDr. Josef Bejček CSc, Prof. JUDr. Karel Eliáš, Univ.-Prof. Ernst Karner, JUDr. František Púry, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen
Panelová diskuse k otázce právní odpovědnosti

Pozn. Změna programu vyhrazena